AMGK

 

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi

Ana səhifə          Tədbirlər            Büro üzvləri       AMGK üzvləri     Əlaqə
                                                          Az  En

    

1.

2. ON THE 2D MODELING OF CONTROLLED SOURCE SCALAR RADIOMAGNETOTELLURIC DATA...

3. CXH-NİN ÇÖKÜNTÜ QATINDA LATERAL ARTAN SEDİMENTASİYA CİSMLƏRİNİN GENEZİSİNİN TƏDQİQİ

4.

5. ( - )

6. AZƏRBAYCANIN MEZOZOY, PALEOGEN-MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNDƏ NEFT-QAZ YATAQLARININ FORMALAŞMASINDA TEKTONİK PROSESLƏRİN ROLU

7. SOUTH CASPIAN BASIN. UNCONVENTIONAL WAY TO SOLVE LONGSTANDING CONTROVERSY AND DISCOVER OPPORTUNITIES OF THE UNEXPLORED AREA

8. ADVANCES IN SURFACE SEISMIC TECHNOLOGY FOR RESERVOIR CHARACTERIZATION AND DRILLING HAZARD IDENTIFICATION

9. LONG OFFSET TRANSIENT ELECTROMAGNETICS (LOTEM) AN INNOVATIVE EXPLORATION TECHNIQUE FOR DEEP EARTH STRUCTURES

10.

11.  XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN PLYUM MANTİYA MODELİNƏ UYĞUN ƏMƏLƏ GƏLMƏ ƏLAMƏTLƏRİ, MÜASİR GEODİNAMİK-GƏRGİNLİK ŞƏRAİTİ .

12. BÖYÜK PALANTÖKƏN-KOLLUQ SAHƏSİNDƏ SEYSMİK VƏ QRAVİMETRİK KƏŞFİYYATLA NEFT-QAZLILIĞIN

13. ANALYSIS OF 3D SEISMIC IMAGES GENERATED USING FIBRE OPTIC CABLES

14. CƏNUBİ XƏZƏR MEQAHÖVZƏSİNİN MÜASİR ARXİTEKTURASI- ONUN TƏKAMÜLÜNDƏ QANUNAUYĞUN BAŞ VERƏN GEODİNAMİKİ
HADİSƏLƏRİN NƏTİCƏSİDİR

15. SHALLOW WATER ABSHERON PENINSULA SEISMIC DATA ACQUISITION, PROCESSING AND INTERPRETATION

16. , ,

17. ANALYSIS OF RESERVOIR DYNAMIC BEHAVIOUR USING 4D SEISMIC OVER THE AZERI-CHIRAG-GUNESHLI (ACG) FIELD

18. KOMPLEKS GEOFİZİKİ ÜSULLARLA YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNDƏ PALEOGEN-NEOGEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN PAZLAŞMALARLA ƏLAQƏDAR NEFT-QAZ

19. ONE DIMENSIONAL STOCHASTIC INVERSION (ODiSI) A NEW APPROACH FOR RESERVOIR CHARACTERISATION USING SEISMIC TRACES

20. -

21. WELL LOG INTERPRETATION AND 3D RESERVOIR PROPERTY MODELING OF THE MAUI-B FIELD, TARANAKI BASIN, NEW ZEALAND

22. MƏDƏN GEOFİZİKİ VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA ÇÖKÜNTÜTOPLANMA PROSESİNİN TƏHLİLİ

23.

24.

25. ÇÖKÜNTÜ SÜXURLARININ GENEZİSİNİN QUYU MƏLUMATLARI

26. QUYU GEOFİZİKİ TƏDQİQAT MƏLUMATLARINA ƏSASƏN QƏRBİ ABŞERON YATAĞININ KOLLEKTORLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

27. SAKIT SEYSMİK ƏRAZİLƏRDƏ NEFT YATAQLARI LAYLARINA

28. INVERTING EVERY TYPE OF ARRIVAL FOR NEAR-SURFACE IMAGING

29.

30. - .

31. PALÇIQ VULKANLARININ YARATDIĞI GEODİNAMİK GƏRGİNLİYİN EKOGEOFİZİKİ ÜSULLARLA TƏDQİQATI

32. AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SAHƏLƏRİN TƏDQİQİ

 

 

 

KONFRANS 2017.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

1-3 noyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi - Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyəti (AMGK-SEG) və Neft  Mühəndisləri Cəmiyyəti (SPE) birgə beynəlxalq konfrans keçirməyi planlaşdırırlar. X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı Cənubi Xəzər və oxşar çökəkliklərin karbohidrogen potensialının geofiziki tədqiqatlarla qiymətləndirilməsi mövzusunda keçiriləcəkdir.

 

 

 

 

 

 

 

Ana səhifə    |    Tədbirlər    |    Büro üzvləri    |    AMGK üzvləri    |    Bizimlə əlaqə

2009 Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi. All rights reserved. Design by Akhmedzadeh E.M.