Oral papers

1. НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ГЛУБИННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

2. ON THE 2D MODELING OF CONTROLLED SOURCE SCALAR RADIOMAGNETOTELLURIC DATA...

3. CXH-NİN ÇÖKÜNTÜ QATINDA LATERAL ARTAN SEDİMENTASİYA CİSMLƏRİNİN GENEZİSİNİN TƏDQİQİ

4. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ

5. ВОДОРАСТВОРЕННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК УГЛЕВОДОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА)

6. AZƏRBAYCANIN MEZOZOY, PALEOGEN-MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNDƏ NEFT-QAZ YATAQLARININ FORMALAŞMASINDA TEKTONİK PROSESLƏRİN ROLU

7. SOUTH CASPIAN BASIN. UNCONVENTIONAL WAY TO SOLVE LONGSTANDING CONTROVERSY AND DISCOVER OPPORTUNITIES OF THE UNEXPLORED AREA

8. ADVANCES IN SURFACE SEISMIC TECHNOLOGY FOR RESERVOIR CHARACTERIZATION AND DRILLING HAZARD IDENTIFICATION

9. LONG OFFSET TRANSIENT ELECTROMAGNETICS (LOTEM) AN INNOVATIVE EXPLORATION TECHNIQUE FOR DEEP EARTH STRUCTURES

10. ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ГРАВИМАГНИТНЫХ ДАННЫХ

11.  XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN PLYUM MANTİYA MODELİNƏ UYĞUN ƏMƏLƏ GƏLMƏ ƏLAMƏTLƏRİ, MÜASİR GEODİNAMİK-GƏRGİNLİK ŞƏRAİTİ .

12. BÖYÜK PALANTÖKƏN-KOLLUQ SAHƏSİNDƏ SEYSMİK VƏ QRAVİMETRİK KƏŞFİYYATLA NEFT-QAZLILIĞIN

13. ANALYSIS OF 3D SEISMIC IMAGES GENERATED USING FIBRE OPTIC CABLES

14. CƏNUBİ XƏZƏR MEQAHÖVZƏSİNİN MÜASİR ARXİTEKTURASI- ONUN TƏKAMÜLÜNDƏ QANUNAUYĞUN BAŞ VERƏN GEODİNAMİKİ
HADİSƏLƏRİN NƏTİCƏSİDİR

15. SHALLOW WATER ABSHERON PENINSULA SEISMIC DATA ACQUISITION, PROCESSING AND INTERPRETATION

16. ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МТЗ, И РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ, С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ДОСТОВЕРНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

17. ANALYSIS OF RESERVOIR DYNAMIC BEHAVIOUR USING 4D SEISMIC OVER THE AZERI-CHIRAG-GUNESHLI (ACG) FIELD

18. KOMPLEKS GEOFİZİKİ ÜSULLARLA YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNDƏ PALEOGEN-NEOGEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN PAZLAŞMALARLA ƏLAQƏDAR NEFT-QAZ

19. ONE DIMENSIONAL STOCHASTIC INVERSION (ODiSI) – A NEW APPROACH FOR RESERVOIR CHARACTERISATION USING SEISMIC TRACES

20. ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ СЕЙСМИКИ ПОЛУЧЕННЫХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ АПШЕРОНА

21. WELL LOG INTERPRETATION AND 3D RESERVOIR PROPERTY MODELING OF THE MAUI-B FIELD, TARANAKI BASIN, NEW ZEALAND

22. MƏDƏN GEOFİZİKİ VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA ÇÖKÜNTÜTOPLANMA PROSESİNİN TƏHLİLİ

23. АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАСТОВОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СКВАЖИН И ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

24. ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ПОРОД С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАСТЕР АНАЛИЗА КАРОТАЖНЫХ ДАННЫХ И КЛАССИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОФАЦИЙ

25. ÇÖKÜNTÜ SÜXURLARININ GENEZİSİNİN QUYU MƏLUMATLARI

26. QUYU GEOFİZİKİ TƏDQİQAT MƏLUMATLARINA ƏSASƏN QƏRBİ ABŞERON YATAĞININ KOLLEKTORLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

27. SAKIT SEYSMİK ƏRAZİLƏRDƏ NEFT YATAQLARI LAYLARINA

28. INVERTING EVERY TYPE OF ARRIVAL FOR NEAR-SURFACE IMAGING

29. ПРЕВЕНТИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ АВАРИЙ В СКВАЖИНАХ НА КАСПИИ
ОТ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ КРУГЛОГОДИЧНОГО
СЕЙСМОМОНИТОРИНГА ФЛЮИДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

30. ВЛИЯНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ НА РАДИАЦИОННОЕ ПОЛЕ г. БАКУ

31. PALÇIQ VULKANLARININ YARATDIĞI GEODİNAMİK GƏRGİNLİYİN EKOGEOFİZİKİ ÜSULLARLA TƏDQİQATI

32. AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SAHƏLƏRİN TƏDQİQİ