Poster papers

1. GEOFİZİKİ VƏ SEYSMOLOJİ MƏLUMATLARIN KOMPLEKS ANALİZİ ƏSASINDA CƏNUBİ XƏZƏRİN VƏ İRAN KÖRFƏZİNİN KARBOHİDROGEN POTENSİALININ TƏDQİQİ

2. ABŞERON YARIMADASINDA EHTİMAL OLUNAN QEYRİANTİKLİNAL TƏLƏLƏR

3. KARBOHİDROGENLƏRİN (KH) SİLSİLƏ TOPLANMASI VƏ YATAQLARIN FORMALAŞMASININ PALEOANALİZİ (YEVLAXAĞCABƏDİ MİSALINDA)

4. ЕМКОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭКРАНИРУЮЩИХ ПОРОД ЮЖНОГО МАНГЫСТАУ

5. ŞAMAXI-QOBUSTAN NQR-da PALEOGEN-MIOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN LITOFASİYASI VƏ KOLLEKTOR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

6. LAY SULARININ HIDROFOB KOMPOZISIYASI ILƏ SELEKTIV TƏCRIDININ EKSPERIMENTAL TƏDQIQI

7. ŞIXIQAYA YATAĞINDA LAYLARIN MƏHSULDARLIĞININ VƏ KOLLEKTORLUQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN PETROFİZİKİ ƏLAQƏLƏR BAZASINDA TƏDQİQİ

8. BABƏK SAHƏSİNDƏ KƏSİLİŞİN ÜST HİSSƏSİNDƏ ANOMAL SAHƏLƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

9.  ИЗУЧЕНИЕ ЛИТОФАЦИАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НА ПЛОЩАДИ БУЛЛАДЕНИЗ

10. СТРОЕНИЕ СЕВЕРО-АБШЕРОНСКОГО ПРОГИБА В СВЕТЕ ДАННЫХ СВЕРХГЛУБИННОЙ СЕЙСМОМЕТРИИ

11. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА ПАКЕТА ПРОГРАММ “SEYSMO” ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ МЕТОДА ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН

12. GEOFİZİKİ MƏLUMATLARA GÖRƏ CEYRANKEÇMƏZ DEPRESSİYASININ STRUKTUR-TEKTONİK XÜSUSIYYƏTLƏRİ VƏ NEFTQAZLILIQ PERSPEKTİVLİYİ

13. ПРЯМЫЕ ПОИСКИ НЕФТЕ-ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПО ДАННЫМ ЦИФРОВОЙ ГРАВИРАЗВЕДКИ

14. GEOFİZİKİ VƏ GEOKİMYƏVİ SAHƏLƏRİN ZAMAN-MƏKAN DAXİLİNDƏ DƏYİİLMƏLƏRİ HAQQINDA

15. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОЧАГОВЫХ ЗОН ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ АКВАТОРИИ КАСПИЯ ПО СЕЙСМОГЕОХИМИЧЕСКИМ ПОЛЯМ ФЛЮИДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

16. GEODİNAMİK GƏRGİNLİYİN ANOMAL DƏYİŞMƏLƏRİNİN QRAVİMAQNİTOMETRİK TƏDQİQATLARLA ÖYRƏNİLMƏSİ

17. ВЕРОТНОСТНА ОЦЕНКА ИНОРМАТИВНОСТИ КРИТЕРИ ВРЕМЕННО ИНТЕРВА НА ЗАКЮИТЕНОМ ТАПЕ ПОГОТОВКИ ЗЕМЕТРСЕНИ В КАСПИИ