X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı

“CƏNUBİ XƏZƏR VƏ OXŞAR ÇÖKƏKLİKLƏRİN KARBOHİDROGEN
POTENSİALININ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARLA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ”

1-3 noyabr 2017-ci il
Bakı

 

Texniki proqram
ŞİFAHİ SESSİYA STEND SESSİYASI

 

1 NOYABR, 2017

8:00-9:30

Qeydiyyat

9:30-10:30

Konfransın açılış mərasimi

10:30- 11:00

Fasilə,  çay - kofe

11:00-12:30

Ümumi sessiya: Modernləşdirmə

 

 

 

12:30-13:30

 

F a s i l ə,  n a h a r  

 

I SEKSİYA

Həmsədrlər:

 

GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN İSTİQAMƏTLƏRİ

Y.Krasinski, “Sərhədsiz Geologiya”, Rusiya
Ə.Feyzullayev, Geologiya və geofizika İnstitutu, AMEA

13:30-13:50

AZƏRBAYCANIN DƏRİNLİK GEOLOJİ QURULUŞUNUN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN İSTİQAMƏTLƏRİ
E.Şirinov1, A.Əhmədov1, Y.Şıxəliyev1, Ş.Köçərli2
Azərbaycan, SOCAR, GGİ1; AMGK İB2

13:50-14:10

SKALYAR RADİOMAQNİTOTELLURİK MƏLUMATLARIN 2D MODELLƏŞDİRİLMƏSİ: GÖMÜLMÜŞ QIRILMALARIN XƏRİTƏLƏNMƏSİ MİSALINDA  
B.Tezkan, İ.Muttaquen1, A.Saraev2
Almaniya, Köln Universiteti, Geofizika və Metrologiya İnstitutu1

14:10-14:30

CXH-NİN ÇÖKÜNTÜ QATINDA LATERAL ARTAN SEDİMENTASİYA CİSMLƏRİNİN GENEZİSİNİN TƏDQİQİ
P.Məmmədov, R.Qəniyeva
Azərbaycan, ADNSU

14:30- 14:50

3D SEYSMİK MƏLUMATLARA GÖRƏ NEYRON ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİLƏ QOŞADAŞ SAHƏSİNİN NEFT-QAZLILIĞININ PROQNOZLAŞDIRILMASI
L.Əbilhəsənova, T.Şıxməmmədova
Azərbaycan, SOCAR, GGİ, “Kəşfiyyatgeofizika” İB

 

15:00- 15:30

 

F a s i l ə,  ç a y – k o f e

 

15:30-15:50

 

YERALTI SULARDA HƏLL OLUNMUŞ ÜZVİ MADDƏ -KARBOHİDROGENLƏRİN ƏLAVƏ MƏNBƏYİ KİMİ (CƏNUBİ XƏZƏR HÖVZƏSİNİN TİMSALINDA)
Ə.Feyzullayev
Azərbaycan, AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

15:50-16:10

AZƏRBAYCANIN MEZOZOY VƏ PALEOGEN-MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNDƏ NEFT-QAZ YATAQLARININ FORMALAŞMASINDA TEKTONİK PROSESLƏRİN ROLU
B.Aslanov, L.Məmmədova, İ.Quliyev, Y.İsmayılzadə
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” ETİ

16:10-16:30

CƏNUBİ XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİ, ZİDDİYƏTLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLL EDİLMƏSİNDƏ QEYRİ-ƏNƏNƏVİ YANAŞMA VƏ TƏDQİQ EDİLMƏMİŞ SAHƏNİN İMKANLARI BARƏDƏ
A.Nikitin, S.Pokrovskii, A.Lekomtsev, E.Krasinskii, N.Amelin
Rusiya, “Səırhədsiz Geologiya” Qrupu

16:30-16:50

SEYSMİK TƏDQIQATLARLA KOLLEKTORLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ QAZMA ZAMANI RİSKLƏRİN AŞKARLANMASINDA YENİLİKLƏR
V.El Karkouri1, A.Kook2
1VesternGeco, ABŞ; 2Gatvik, BK

 

17:00-18:30

 

B a n k e t  

 

2 NOYABR, 2017

II  SEKSİYA

Həmsədrlər:

KƏŞFİYYAT GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

E.Şirinov, SOCAR, GGİ
P.Kook, BP (Xəzər dəniz)

 

9:30-9:50

 

UZAQ MƏNBƏDƏN ELEKTROMAQNİT MƏLUMATLARI: DƏRİN QATLARDA YATAN STRUKTURLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ ÜSUL
B.Tezkan
Almaniya, Köln Universiteti, Geofizika və Metrologiya İnstitutu

9:50-10:10

QRAVİMAQNİT MƏLUMATLARIN RƏQƏMSAL EMALINDA YENİ YANAŞMALAR
E.İskəndərov
Azərbaycan, ADNSU

10:10-10:30

XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN PLYUM MANTİYA MODELİNƏ UYĞUN ƏMƏLƏ GƏLMƏ ƏLAMƏTLƏRİ, MÜASİR GEODİNAMİK-GƏRGİNLİK ŞƏRAİTİ VƏ KARBOHİDROGEN POTENSİALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
H.Vəliyev
Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

10:30-10:50

BÖYÜK PALANTÖKƏN-KOLLUQ SAHƏSİNDƏ SEYSMİK VƏ QRAVİMETRİK KƏŞFİYYATLA NEFT-QAZLILIĞIN PROQNOZLAŞDIRILMASI
Ə.Novruzov, V.Qədirov, E.Ələskərov
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

10:50-11:10

FİBR-OPTİK KABEL - PAYLAŞAN AKUSTİK SENSORLA ALINMIŞ 3D MƏLUMATLARIN TƏHLİLİ (AZƏRİ YATAĞI TİMSALINDA)
T.İbrahimzadə, P.Kook
Azərbaycan, BP (Xəzər Dəniz)

 

11:15 -11:45

 

F a s i l ə,  ç a y – k o f e

 

II  SEKSİYA

 

KƏŞFİYYAT GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

Həmsədrlər:

T.Əhmədov, ADNSU
A.Əhmədov, SOCAR GGİ

11:45- 12:05

CƏNUBİ XƏZƏR MEQAHÖVZƏSİNİN MÜASİR ARXİTEKTURASI- ONUN TƏKAMÜLÜNDƏ  QANUNAUYĞUN BAŞ VERƏN GEODİNAMİKİ HADİSƏLƏRİN NƏTİCƏSİDİR
P.Məmmədov
Azərbaycan, ADNSU

12:05-12:25

aBŞERON YARIMADASININ DAYAZ SULU SAHƏLƏRİNDƏ SEYSMİK MƏLUMATLARIN ƏLDƏ EDİLMƏSİ, EMALI VƏ İNTERPRETASİYASI BARƏDƏ
N.abdullayev1, G.Rayli1, A.Cavadova1, D.Harrison1, R.Baxtiyev1, Y.Şıxəliyev2
1Azərbaycan, BP (Xəzər dəniz) 
2SOCAR, GGİ

12:25-12:45

MTZ ÜSULU İLƏ FİZİKİ MODELLƏŞDİRMƏ VƏ QEYRİ-BİRCİNS MÜHİTDƏ ƏKS MƏSƏLƏNİN HƏLLİ
E.Novruzov
Azərbaycan, ADNSU

12:45-13:05

AZƏRİ-ÇIRAQ-GÜNƏŞLİ (AÇG) YATAĞINDA 4D SEYSMİK MƏLUMATLARI  İLƏ KOLLEKTORLARIN DİNAMİKASININ TƏHLİLİ
A.Qasımov, T.Ələkbərova, T.İbrahimzadə, P.Kook
Azərbaycan, BP (Xəzər dəniz)  

 

13:15- 14:15

 

F a s i l ə,  n a h a r  

 

II  SEKSİYA

Həmsədrlər:

 

KƏŞFİYYAT GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

P.Məmmədov, ADNSU
A.Əhmədov, SOCAR, GGİ

14:15-14:35

KOMPLEKS GEOFİZİKİ ÜSULLARLA YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNDƏ PALEOGEN-NEOGEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN PAZLAŞMALAR İLƏ ƏLAQƏDAR NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYİNİN TƏDQİQİ
Ə.Novruzov, V.Qədirov, T.Niyazov, Ə.Həsənov, R.Süleymanova
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

14:35-14:55

BİR ÖLÇÜLÜ STOXASTİK İNVERSİYA (OdiSI) – SEYSMİK TRASLARLA KOLLEKTORLARIN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ YENİ YANAŞMA
A.Qasımov
Azərbaycan, BP (Xəzər dəniz)

14:55-15:15

CƏNUB-ŞƏRQİ ABŞERONDA SEYSMİK MƏLUMATLARIN DİNAMİK TƏHLİLİ BARƏDƏ
T.Əhmədov, L.Xəlilova, N.Qiyasov, G.Əliyeva

III  SEKSİYA

MƏDƏN GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

Həmsədrlər:

F.İbadov, SOCAR
A.Cavadova, BP

 

15:15- 15:35

 

YENİ ZELANDİYA MAUİ-B YATAĞINDAN ƏLDƏ EDİLMİŞ QUYU MƏLUMATLARININ İNTERPRETASİYASI VƏ KOLLEKTORLARIN 3D MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
A.Mennan, A.Flori, A.Vuruskan, F.Alxaledi, A.Alhakim
ABŞ, Missuri Elm və Texnologiyalar Universiteti

15:35-15:55

MƏDƏN GEOFİZİKİ VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA ÇÖKÜNTÜTOPLANMA PROSESİNİN TƏHLİLİ
V.Seyidov
Azərbaycan, ADNSU

 

15:55- 16:15

 

F a s i l ə,  ç a y – k o f e

 

III  SEKSİYA

Həmsədrlər:

 

MƏDƏN GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR  

F.İbadov, SOCAR
A.Cavadova, BP

16:15-16:35

QUYULARARASI İNTERFERENSİYANIN VƏ GEOFİZİKİ MƏLUMATLARIN NƏZƏRƏ ALINMASI İLƏ LAY SİSTEMİNİN HİDRODİNAMİK VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ
N.Huseynova
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

16:35-16:55

karotaj məlumatlarının klaster analizi və elektrofasiya təsnifatına görə süxurların litologiyasının tiplərə bölünməsi
M.İsgəndərov
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

16:55-17:15

ÇÖKÜNTÜ SÜXURLARININ GENEZİSİNİN QUYU MƏLUMATLARI
KOMPLEKSİNƏ ƏSASƏN ÖYRƏNİLMƏSİ
K.Kərimova
Azərbaycan, ADNSU

17:15-17:35

QUYU GEOFİZİKİ TƏDQİQAT MƏLUMATLARINA ƏSASƏN QƏRBİ ABŞERON YATAĞININ KOLLEKTORLARININ PETROFİZİKİ PARAMETRLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
M.İsgəndərov, A.Abuzərova, Y.Kərimova, S.Nuriyeva
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

 

 

 

3 NOYABR, 2017

IV  SEKSİYA

SEYSMOLOGİYA, GEODİNAMİKA VƏ EKOLOJİ SAHƏDƏ TƏDQİQATLAR

Həmsədrlər:

H.Vəliyev, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, AMEA
B.Tezkan, Geofizika və Metrologiya İnstitutu, Köln Universiteti

9:30-9:50

ELEKTRİK MÜQAVİMƏTİ TOMOQRAFİYASI ÜSULU İLƏ HİDRAVLİK QIRILMANIN GEOMETRİK PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ
Q.Şiyuan
Çin, Neft İnstitutu

9:50-10:10

SAKIT SEYSMİK ƏRAZİLƏRDƏ NEFT YATAQLARI LAYLARINA
VİBROSEYSMİK TƏSİRİN NƏTİCƏLƏRİ  
Q.Yetirmişli, H.Vəliyev, S.Kazımova
Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

10:10-10:30

YER SƏTHİNƏ YAXIN QATLARIN TƏSVİRİ ÜÇÜN DALĞA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Ş.Hanafi
Səudiyyə Ərəbinastanı, Kinq Abdullah Elm və Texnologiya Universiteti

10:30-10:50

AZƏRBAYCANDA FLÜİDLƏRİN SEYSMOMONİTORİNQİ ƏSASINDA XƏZƏRDƏ QAZILAN QUYULARDA SEYSMİK TƏHLÜKƏ İLƏ ƏLAQƏDAR QƏZALARIN QARŞISININ ALINMASI
R.Kəramova
Azərbaycan, AMEA,  Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

11:00-11:30

 

F a s i l ə,  ç a y – k o f e

 

11:30-11:50

 

BAKI ŞƏHƏRİNİN RADİASİYA SAHƏSİNƏ QRUNTLARIN AMPLİTUD-TEZLİK XARAKTERİSTİKASININ TƏSİRİ
Ç.Əliyev, A.Əliyeva
Azərbaycan, AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

11:50-12:10

PALÇIQ  VULKANLARININ YARATDIĞI GEODİNAMİK GƏRGİNLİYİN EKOGEOFİZİKİ ÜSULLARLA TƏDQİQİ
H.Vəliyev, R.Muradov,C.Məmmədov
Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

12:10-12:30

AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SAHƏLƏRİN TƏDQİQİ
E.Qaravəliyev
Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

 

12:30-13:00

KONFRANSIN İŞİNİN YEKUNU, MÜZAKİRƏLƏR

 

13:00-14:00

 

N a h a r   v ə   k o n f r a n s ı n   b a ğ l a n ı ş ı