XI Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı

“XƏZƏR DƏNİZİ VƏ OXŞAR ƏRAZİLƏRİN KARBOHİDROGEN POTENSİALININ ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN ROLU”

16-18 oktyabr 2019-cu il
Bakı

 

Texniki proqram
ŞİFAHİ SESSİYA STEND SESSİYASI