X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı

“CƏNUBİ XƏZƏR VƏ OXŞAR ÇÖKƏKLİKLƏRİN KARBOHİDROGEN
POTENSİALININ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARLA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ”

1-3 noyabr 2017-ci il
Bakı

 

Texniki proqram
STEND SESSİYASI ŞİFAHİ SESSİYA

 

1 NOYABR, 2017

8:00-9:30

Qeydiyyat

9:30-10:30

Konfransın açılış mərasimi

10:30- 11:00

Fasilə,  çay - kofe

11:00-12:30

Ümumi sessiya: Modernləşdirmə

 

12:30-13:30

 

F a s i l ə,  n a h a r

 

I SEKSİYA

 

GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN İSTİQAMƏTLƏRİ

 

 Həmsədrlər:

 

H.Şəkərov, GGİ, SOCAR
A.Əhmədov, GGİ, SOCAR

12:30 – 17:00

GEOFİZİKİ VƏ SEYSMOLOJİ MƏLUMATLARIN KOMPLEKS ANALİZİ ƏSASINDA CƏNUBİ XƏZƏRİN VƏ İRAN KÖRFƏZİNİN KARBOHİDROGEN POTENSİALININ TƏDQİQİ
B.Aslanov
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

12:30- 17:00

 

ABŞERON YARIMADASINDA   EHTİMAL OLUNAN QEYRİ-ANTİKLİNAL TƏLƏLƏR
M.İbrahimli
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

12:30- 17:00

KARBOHİDROGENLƏRİN (KH) SİLSİLƏ TOPLANMASI VƏ YATAQLARIN FORMALAŞMASININ PALEOANALİZİ (YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİ TİMSALINDA)
Ə.Xuduzadə
Azərbaycan, SOCAR,  “Azneft” İB

12:30- 17:00

CƏNUBİ MANQISTAUDA EKRAN SÜXURLARININ HƏCM XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MİNERALOJİ TƏRKİBİ
G.Zinalova
Azərbaycan, ADNSU

12:30- 17:00

ŞAMAXI-QOBUSTAN NQR-da PALEOGEN-MIOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN LITOFASİYASI VƏ KOLLEKTORLUQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
E. Əliyeva, K. Səfərli, A. Bəkirova, A. Həkimova
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə”  İnstitutu

 

2 NOYABR, 2017

 

 

I SEKSİYA

GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN İSTİQAMƏTLƏRİ

 

 

9:30-14:15

LAY SULARININ HİDROFOB KOMPOZİSİYASI İLƏ SELEKTİV TƏCRİDİNİN  EKSPERİMENTAL TƏDQİQİ
X.İbrahimov, F.Kazımov, T.Şəfiyev
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

9:30-14:15

ŞIXIQAYA YATAĞINDA LAYLARIN MƏHSULDARLIĞININ VƏ KOLLEKTORLUQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN PETROFİZİKİ ƏLAQƏLƏR BAZASINDA DƏYİŞMƏ QANUNAUYĞUNLUQLARININ TƏDQİQİ
N.Paşayev, L.Xəlilova, Ş.Paşayeva
Azərbaycan, ADNSU

9:30-14:15

BABƏK SAHƏSİNDƏ KƏSİLİŞİN ÜST HİSSƏSİNDƏ ANOMAL SAHƏLƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
V.Hüseynov, E.Həsənov
Azərbaycan, SOCAR, Geofizika və Geologiya Idarəsi

 

 

II SEKSİYA

KƏŞFİYYAT GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

 

 

9:30-14:15

BULLA-DƏNİZ SAHƏSİNDƏ LİTOFASİAL DƏYİŞİKLİYİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ NEFT-QAZLILIQ PERSPEKTİVLƏRİ
P.Abasova, L.Əbilhəsənova, T.Şıxməmmədova
Azərbaycan, SOCAR, “Kəşfiyyatgeofizika” İB

9:30-14:15

ULTRA-DƏRİN SEYSMOMETRİYA MƏLUMATLARINA GÖRƏ ŞİMALİ ABŞERON ÇÖKƏKLİYİNİN QURULUŞU
L.Məmmədova
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

 

 

13:15- 14:15

 

F a s i l ə,  n a h a r  

 

 

14:15-17:00

SINAN DALĞA ÜSULUNUN MƏLUMATLARININ EMAL VƏ İNTERPRETASİYSI ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ “SEYSMO” PROQRAM PAKETİNİN FUNKSİONAL SXEMİ
N.Qauzer, Ə.Novruzov, N.Popova, R.Bagirova
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

14:15-17:00

GEOFİZİKİ MƏLUMATLARA GÖRƏ CEYRANKEÇMƏZ DEPRESSİYASININ STRUKTUR-TEKTONİK XÜSUSIYYƏTLƏRİ VƏ  NEFT-QAZLILIQ PERSPEKTİVLİYİ
V.Fətullayev
Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

14:15-17:00

RƏQAMSAL QRAVİMETRİK KƏŞFİYYAT MƏLUMATLARINA ƏSASƏN NEFT-QAZ YATAQLARININ BİRBAŞA AXTARIŞI
e.iskəndərov
Azərbaycan, ADNSU

 

14:15-17:00

GEOFİZİKİ VƏ GEOKİMYƏVİ SAHƏLƏRİN ZAMAN-MƏKAN DAXİLİNDƏ DƏYİŞİLMƏSİ HAQQINDA
p.İsmayılova, S.Məmmədova
Azərbaycan, BDU

 

3 NOYABR, 2017

 

IV SEKSİYA

SEYSMOLOGİYA, GEODİNAMİKA VƏ EKOLOJİ SAHƏDƏ TƏDQİQATLAR

 

9:30 – 12:30

 

AZƏRBAYCANIN XƏZƏR DƏNİZİ AKVATORİYASINDA FLÜİDLƏRİN SEYSMOGEOKİMYƏVİ SAHƏLƏRİNƏ GÖRƏ ZƏLZƏLƏ OCAĞI ZONALARININ DİFFERENSİASİYASI
R.Kəramova, Y.Kudryavtseva
Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

 

9:30 – 12:30

GEODİNAMİK GƏRGİNLİYİN ANOMAL DƏYİŞMƏLƏRİNİN QRAVİMAQNİTOMETRİK TƏDQİQATLARLA ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ EKOGEOFİZİKİ RİSKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (QARADAĞ QAZ ANBARI TİMSALINDA)
N.Xanbabayev, L.İbrahimova, A.Əsədova, P.Babazadə, C.Osmanov, M.Məmmədova
Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

 

9:30 – 12:30

XƏZƏRDƏ ZƏLZƏLƏLƏRİN HAZIRLANMASININ SON MƏRHƏLƏSİNDƏ “ZAMAN İNTERVALI” MEYARI İNFORMATİVLİYİNİN EHTİMALİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
R.Кəramova, ş. quliyeva
Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi