AMGK

 

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi

Ana səhifə          Tədbirlər            Büro üzvləri       AMGK üzvləri     Əlaqə
                                                          Az  En

    

 

           Hörmətli həmkarlar, 

 Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi - Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyəti (AMGK-SEG) və Neft  Mühəndisləri Cəmiyyəti (SPE) 1-3 noyabr 2017-ci il tarixində birgə beynəlxalq konfrans keçirməyi planlaşdırırlar. X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı “Cənubi Xəzər və oxşar çökəkliklərin karbohidrogen potensialının geofiziki tədqiqatlarla qiymətləndirilməsi” mövzusunda keçiriləcəkdir.

X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı

“CƏNUBİ XƏZƏR VƏ OXŞAR ÇÖKƏKLİKLƏRİN KARBOHİDROGEN

POTENSİALININ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARLA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ”

 

 1-3 noyabr 2017-ci il

Bakı

 

 Texniki proqram

  ŞİFAHİ SESSİYA

 

1 NOYABR, 2017

 

8:00-9:30

Qeydiyyat

9:30-10:30

Konfransın açılış mərasimi

10:30- 11:00

Fasilə,  çay - kofe

11:00-12:30

Ümumi sessiya: Modernləşdirmə

 

 

 

12:30-13:30

 

F a s i l ə,  n a h a r  

 

 

I SEKSİYA

 

Həmsədrlər:

 

GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN İSTİQAMƏTLƏRİ

 

Y.Krasinski, “Sərhədsiz Geologiya”, Rusiya

Ə.Feyzullayev, Geologiya və geofizika İnstitutu, AMEA

 

13:30-13:50

AZƏRBAYCANIN DƏRİNLİK GEOLOJİ QURULUŞUNUN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN İSTİQAMƏTLƏRİ

E.Şirinov1, A.Əhmədov1, Y.Şıxəliyev1, Ş.Köçərli2

Azərbaycan, SOCAR, GGİ1; AMGK İB2

 

13:50-14:10

SKALYAR RADİOMAQNİTOTELLURİK MƏLUMATLARIN 2D MODELLƏŞDİRİLMƏSİ: GÖMÜLMÜŞ QIRILMALARIN XƏRİTƏLƏNMƏSİ MİSALINDA  

B.Tezkan, İ.Muttaquen1, A.Saraev2

Almaniya, Köln Universiteti, Geofizika və Metrologiya İnstitutu1

 

14:10-14:30

CXH-NİN ÇÖKÜNTÜ QATINDA LATERAL ARTAN SEDİMENTASİYA CİSMLƏRİNİN GENEZİSİNİN TƏDQİQİ

P.Məmmədov, R.Qəniyeva

Azərbaycan, ADNSU

 

14:30- 14:50

3D SEYSMİK MƏLUMATLARA GÖRƏ NEYRON ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİLƏ QOŞADAŞ SAHƏSİNİN NEFT-QAZLILIĞININ PROQNOZLAŞDIRILMASI

L.Əbilhəsənova, T.Şıxməmmədova

Azərbaycan, SOCAR, GGİ, “Kəşfiyyatgeofizika” İB

 

 

 

15:00- 15:30

 

F a s i l ə,  ç a y – k o f e

 

 

15:30-15:50

 

YERALTI SULARDA HƏLL OLUNMUŞ ÜZVİ MADDƏ -KARBOHİDROGENLƏRİN ƏLAVƏ MƏNBƏYİ KİMİ (CƏNUBİ XƏZƏR HÖVZƏSİNİN TİMSALINDA)

Ə.Feyzullayev

Azərbaycan, AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

 

15:50-16:10

AZƏRBAYCANIN MEZOZOY VƏ PALEOGEN-MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNDƏ NEFT-QAZ YATAQLARININ FORMALAŞMASINDA TEKTONİK PROSESLƏRİN ROLU

B.Aslanov, L.Məmmədova, İ.Quliyev, Y.İsmayılzadə

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” ETİ

 

16:10-16:30

CƏNUBİ XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİ, ZİDDİYƏTLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLL EDİLMƏSİNDƏ QEYRİ-ƏNƏNƏVİ YANAŞMA VƏ TƏDQİQ EDİLMƏMİŞ SAHƏNİN İMKANLARI BARƏDƏ

A.Nikitin, S.Pokrovskii, A.Lekomtsev, E.Krasinskii, N.Amelin

Rusiya, “Səırhədsiz Geologiya” Qrupu

 

16:30-16:50

SEYSMİK TƏDQIQATLARLA KOLLEKTORLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ QAZMA ZAMANI RİSKLƏRİN AŞKARLANMASINDA YENİLİKLƏR

V.El Karkouri1, A.Kook2

1VesternGeco, ABŞ; 2Gatvik, BK

 

 

17:00-18:30

 

B a n k e t  

 

 

2 NOYABR, 2017

 

 

II  SEKSİYA

 

Həmsədrlər:

 

KƏŞFİYYAT GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

 

E.Şirinov, SOCAR, GGİ

P.Kook, BP (Xəzər dəniz)

 

9:30-9:50

UZAQ MƏNBƏDƏN ELEKTROMAQNİT MƏLUMATLARI: DƏRİN QATLARDA YATAN STRUKTURLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ ÜSUL

B.Tezkan

Almaniya, Köln Universiteti, Geofizika və Metrologiya İnstitutu

 

9:50-10:10

QRAVİMAQNİT MƏLUMATLARIN RƏQƏMSAL EMALINDA YENİ YANAŞMALAR

E.İskəndərov

Azərbaycan, ADNSU

 

10:10-10:30

XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN PLYUM MANTİYA MODELİNƏ UYĞUN ƏMƏLƏ GƏLMƏ ƏLAMƏTLƏRİ, MÜASİR GEODİNAMİK-GƏRGİNLİK ŞƏRAİTİ VƏ KARBOHİDROGEN POTENSİALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

H.Vəliyev

Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

10:30-10:50

BÖYÜK PALANTÖKƏN-KOLLUQ SAHƏSİNDƏ SEYSMİK VƏ QRAVİMETRİK KƏŞFİYYATLA NEFT-QAZLILIĞIN PROQNOZLAŞDIRILMASI

Ə.Novruzov, V.Qədirov, E.Ələskərov

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

10:50-11:10

FİBR-OPTİK KABEL - PAYLAŞAN AKUSTİK SENSORLA ALINMIŞ 3D MƏLUMATLARIN TƏHLİLİ (AZƏRİ YATAĞI TİMSALINDA)

T.İbrahimzadə, P.Kook

Azərbaycan, BP (Xəzər Dəniz)

 

 

11:15 -11:45

 

F a s i l ə,  ç a y – k o f e

 

 

II  SEKSİYA

 

 

KƏŞFİYYAT GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

Həmsədrlər:

T.Əhmədov, ADNSU

A.Əhmədov, SOCAR GGİ

 

11:45- 12:05

CƏNUBİ XƏZƏR MEQAHÖVZƏSİNİN MÜASİR ARXİTEKTURASI- ONUN TƏKAMÜLÜNDƏ  QANUNAUYĞUN BAŞ VERƏN GEODİNAMİKİ HADİSƏLƏRİN NƏTİCƏSİDİR

P.Məmmədov

Azərbaycan, ADNSU

 

12:05-12:25

aBŞERON YARIMADASININ DAYAZ SULU SAHƏLƏRİNDƏ SEYSMİK MƏLUMATLARIN ƏLDƏ EDİLMƏSİ, EMALI VƏ İNTERPRETASİYASI BARƏDƏ

N.abdullayev1, G.Rayli1, A.Cavadova1, D.Harrison1, R.Baxtiyev1, Y.Şıxəliyev2

1Azərbaycan, BP (Xəzər dəniz) 

2SOCAR, GGİ

 

12:25-12:45

MTZ ÜSULU İLƏ FİZİKİ MODELLƏŞDİRMƏ VƏ QEYRİ-BİRCİNS MÜHİTDƏ ƏKS MƏSƏLƏNİN HƏLLİ

E.Novruzov

Azərbaycan, ADNSU

 

12:45-13:05

AZƏRİ-ÇIRAQ-GÜNƏŞLİ (AÇG) YATAĞINDA 4D SEYSMİK MƏLUMATLARI  İLƏ KOLLEKTORLARIN DİNAMİKASININ TƏHLİLİ

A.Qasımov, T.Ələkbərova, T.İbrahimzadə, P.Kook

Azərbaycan, BP (Xəzər dəniz)  

 

 

13:15- 14:15

 

F a s i l ə,  n a h a r  

 

 

II  SEKSİYA

 

Həmsədrlər:

 

KƏŞFİYYAT GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

 

P.Məmmədov, ADNSU

A.Əhmədov, SOCAR, GGİ

 

14:15-14:35

KOMPLEKS GEOFİZİKİ ÜSULLARLA YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNDƏ PALEOGEN-NEOGEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN PAZLAŞMALAR İLƏ ƏLAQƏDAR NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYİNİN TƏDQİQİ

Ə.Novruzov, V.Qədirov, T.Niyazov, Ə.Həsənov, R.Süleymanova

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

14:35-14:55

BİR ÖLÇÜLÜ STOXASTİK İNVERSİYA (OdiSI) – SEYSMİK TRASLARLA KOLLEKTORLARIN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ YENİ YANAŞMA

A.Qasımov

Azərbaycan, BP (Xəzər dəniz)

14:55-15:15

CƏNUB-ŞƏRQİ ABŞERONDA SEYSMİK MƏLUMATLARIN DİNAMİK TƏHLİLİ BARƏDƏ

T.Əhmədov, L.Xəlilova, N.Qiyasov, G.Əliyeva

 

III  SEKSİYA

 

MƏDƏN GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

Həmsədrlər:

 

F.İbadov, SOCAR

A.Cavadova, BP

 

15:15- 15:35

 

YENİ ZELANDİYA MAUİ-B YATAĞINDAN ƏLDƏ EDİLMİŞ QUYU MƏLUMATLARININ İNTERPRETASİYASI VƏ KOLLEKTORLARIN 3D MODELLƏŞDİRİLMƏSİ

A.Mennan, A.Flori, A.Vuruskan, F.Alxaledi, A.Alhakim

ABŞ, Missuri Elm və Texnologiyalar Universiteti

 

15:35-15:55

MƏDƏN GEOFİZİKİ VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA ÇÖKÜNTÜTOPLANMA PROSESİNİN TƏHLİLİ

V.Seyidov

Azərbaycan, ADNSU

 

 

15:55- 16:15

 

F a s i l ə,  ç a y – k o f e

 

 

III  SEKSİYA

 

Həmsədrlər:

 

MƏDƏN GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR  

 

F.İbadov, SOCAR

A.Cavadova, BP

 

16:15-16:35

QUYULARARASI İNTERFERENSİYANIN VƏ GEOFİZİKİ MƏLUMATLARIN NƏZƏRƏ ALINMASI İLƏ LAY SİSTEMİNİN HİDRODİNAMİK VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ

N.Huseynova

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

16:35-16:55

karotaj məlumatlarının klaster analizi və elektrofasiya təsnifatına görə süxurların litologiyasının tiplərə bölünməsi

M.İsgəndərov

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

16:55-17:15

ÇÖKÜNTÜ SÜXURLARININ GENEZİSİNİN QUYU MƏLUMATLARI

KOMPLEKSİNƏ ƏSASƏN ÖYRƏNİLMƏSİ

K.Kərimova

Azərbaycan, ADNSU

 

17:15-17:35

QUYU GEOFİZİKİ TƏDQİQAT MƏLUMATLARINA ƏSASƏN QƏRBİ ABŞERON YATAĞININ KOLLEKTORLARININ PETROFİZİKİ PARAMETRLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

M.İsgəndərov, A.Abuzərova, Y.Kərimova, S.Nuriyeva

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu 

 

3 NOYABR, 2017

 

IV  SEKSİYA

SEYSMOLOGİYA, GEODİNAMİKA VƏ EKOLOJİ SAHƏDƏ TƏDQİQATLAR

 

Həmsədrlər:

H.Vəliyev, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, AMEA

B.Tezkan, Geofizika və Metrologiya İnstitutu, Köln Universiteti

 

9:30-9:50

ELEKTRİK MÜQAVİMƏTİ TOMOQRAFİYASI ÜSULU İLƏ HİDRAVLİK QIRILMANIN GEOMETRİK PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ

Q.Şiyuan

Çin, Neft İnstitutu

 

9:50-10:10

SAKIT SEYSMİK ƏRAZİLƏRDƏ NEFT YATAQLARI LAYLARINA

VİBROSEYSMİK TƏSİRİN NƏTİCƏLƏRİ  

Q.Yetirmişli, H.Vəliyev, S.Kazımova

Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

10:10-10:30

YER SƏTHİNƏ YAXIN QATLARIN TƏSVİRİ ÜÇÜN DALĞA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Ş.Hanafi

Səudiyyə Ərəbinastanı, Kinq Abdullah Elm və Texnologiya Universiteti

 

10:30-10:50

AZƏRBAYCANDA FLÜİDLƏRİN SEYSMOMONİTORİNQİ ƏSASINDA XƏZƏRDƏ QAZILAN QUYULARDA SEYSMİK TƏHLÜKƏ İLƏ ƏLAQƏDAR QƏZALARIN QARŞISININ ALINMASI

R.Kəramova

Azərbaycan, AMEA,  Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

 

11:00-11:30

 

F a s i l ə,  ç a y – k o f e

 

 

11:30-11:50

 

BAKI ŞƏHƏRİNİN RADİASİYA SAHƏSİNƏ QRUNTLARIN AMPLİTUD-TEZLİK XARAKTERİSTİKASININ TƏSİRİ

Ç.Əliyev, A.Əliyeva

Azərbaycan, AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

 

11:50-12:10

PALÇIQ  VULKANLARININ YARATDIĞI GEODİNAMİK GƏRGİNLİYİN EKOGEOFİZİKİ ÜSULLARLA TƏDQİQİ

H.Vəliyev, R.Muradov,C.Məmmədov

Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

12:10-12:30

AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SAHƏLƏRİN TƏDQİQİ

E.Qaravəliyev

Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

 

12:30-13:00

KONFRANSIN İŞİNİN YEKUNU, MÜZAKİRƏLƏR

 

13:00-14:00

 

N a h a r   v ə   k o n f r a n s ı n   b a ğ l a n ı ş ı

 

 

X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı

 

“CƏNUBİ XƏZƏR VƏ OXŞAR ÇÖKƏKLİKLƏRİN KARBOHİDROGEN POTENSİALININ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARLA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ”

1-3 noyabr 2017-ci il

Bakı

 

Texniki proqram

STEND  SESSİYASI

 

1 NOYABR, 2017

 

8:00-9:30

Qeydiyyat

9:30-10:30

Konfransın açılış mərasimi

10:30- 11:00

Fasilə,  çay - kofe

11:00-12:30

Ümumi sessiya: Modernləşdirmə

 

 

12:30-13:30

 

F a s i l ə,  n a h a r

 

 

I SEKSİYA

 

GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN İSTİQAMƏTLƏRİ

 

 Həmsədrlər:

 

H.Şəkərov, GGİ, SOCAR

A.Əhmədov, GGİ, SOCAR

 

12:30 – 17:00

GEOFİZİKİ VƏ SEYSMOLOJİ MƏLUMATLARIN KOMPLEKS ANALİZİ ƏSASINDA CƏNUBİ XƏZƏRİN VƏ İRAN KÖRFƏZİNİN KARBOHİDROGEN POTENSİALININ TƏDQİQİ

B.Aslanov

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

12:30- 17:00

 

ABŞERON YARIMADASINDA   EHTİMAL OLUNAN QEYRİ-ANTİKLİNAL TƏLƏLƏR

M.İbrahimli

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

 

12:30- 17:00

KARBOHİDROGENLƏRİN (KH) SİLSİLƏ TOPLANMASI VƏ YATAQLARIN FORMALAŞMASININ PALEOANALİZİ (YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİ TİMSALINDA)

Ə.Xuduzadə

Azərbaycan, SOCAR,  “Azneft” İB

 

12:30- 17:00

CƏNUBİ MANQISTAUDA EKRAN SÜXURLARININ HƏCM XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MİNERALOJİ TƏRKİBİ

G.Zinalova

Azərbaycan, ADNSU

 

12:30- 17:00

ŞAMAXI-QOBUSTAN NQR-da PALEOGEN-MIOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN LITOFASİYASI VƏ KOLLEKTORLUQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

E. Əliyeva, K. Səfərli, A. Bəkirova, A. Həkimova

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə”  İnstitutu

 

2 NOYABR, 2017

 

 

 

I SEKSİYA

GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN İSTİQAMƏTLƏRİ

 

 

9:30-14:15

LAY SULARININ HİDROFOB KOMPOZİSİYASI İLƏ SELEKTİV TƏCRİDİNİN  EKSPERİMENTAL TƏDQİQİ

X.İbrahimov, F.Kazımov, T.Şəfiyev

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

9:30-14:15

ŞIXIQAYA YATAĞINDA LAYLARIN MƏHSULDARLIĞININ VƏ KOLLEKTORLUQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN PETROFİZİKİ ƏLAQƏLƏR BAZASINDA DƏYİŞMƏ QANUNAUYĞUNLUQLARININ TƏDQİQİ

N.Paşayev, L.Xəlilova, Ş.Paşayeva

Azərbaycan, ADNSU

 

9:30-14:15

BABƏK SAHƏSİNDƏ KƏSİLİŞİN ÜST HİSSƏSİNDƏ ANOMAL SAHƏLƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

V.Hüseynov, E.Həsənov

Azərbaycan, SOCAR, Geofizika və Geologiya Idarəsi

 

 

 

II SEKSİYA

KƏŞFİYYAT GEOFİZİKASI SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR

 

 

9:30-14:15

BULLA-DƏNİZ SAHƏSİNDƏ LİTOFASİAL DƏYİŞİKLİYİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ NEFT-QAZLILIQ PERSPEKTİVLƏRİ

P.Abasova, L.Əbilhəsənova, T.Şıxməmmədova

Azərbaycan, SOCAR, “Kəşfiyyatgeofizika” İB

 

9:30-14:15

ULTRA-DƏRİN SEYSMOMETRİYA MƏLUMATLARINA GÖRƏ ŞİMALİ ABŞERON ÇÖKƏKLİYİNİN QURULUŞU

L.Məmmədova

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

 

 

 13:15- 14:15

 

 F a s i l ə,  n a h a r  

 

 

 

14:15-17:00

SINAN DALĞA ÜSULUNUN MƏLUMATLARININ EMAL VƏ İNTERPRETASİYSI ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ “SEYSMO” PROQRAM PAKETİNİN FUNKSİONAL SXEMİ

N.Qauzer, Ə.Novruzov, N.Popova, R.Bagirova

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

14:15-17:00

GEOFİZİKİ MƏLUMATLARA GÖRƏ CEYRANKEÇMƏZ DEPRESSİYASININ STRUKTUR-TEKTONİK XÜSUSIYYƏTLƏRİ VƏ  NEFT-QAZLILIQ PERSPEKTİVLİYİ

V.Fətullayev

Azərbaycan, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

 

14:15-17:00

RƏQAMSAL QRAVİMETRİK KƏŞFİYYAT MƏLUMATLARINA ƏSASƏN NEFT-QAZ YATAQLARININ BİRBAŞA AXTARIŞI

e.iskəndərov

Azərbaycan, SOCAR, ADNSU

 

14:15-17:00

GEOFİZİKİ VƏ GEOKİMYƏVİ SAHƏLƏRİN ZAMAN-MƏKAN DAXİLİNDƏ DƏYİŞİLMƏSİ HAQQINDA

p.İsmayılova, S.Məmmədova

Azərbaycan, BDU

 

 3 NOYABR, 2017

  

IV SEKSİYA

SEYSMOLOGİYA, GEODİNAMİKA VƏ EKOLOJİ SAHƏDƏ TƏDQİQATLAR

 

 

9:30 – 12:30

 

AZƏRBAYCANIN XƏZƏR DƏNİZİ AKVATORİYASINDA FLÜİDLƏRİN SEYSMOGEOKİMYƏVİ SAHƏLƏRİNƏ GÖRƏ ZƏLZƏLƏ OCAĞI ZONALARININ DİFFERENSİASİYASI

R.Kəramova, Y.Kudryavtseva

Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

 

9:30 – 12:30

GEODİNAMİK GƏRGİNLİYİN ANOMAL DƏYİŞMƏLƏRİNİN QRAVİMAQNİTOMETRİK TƏDQİQATLARLA ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ EKOGEOFİZİKİ RİSKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (QARADAĞ QAZ ANBARI TİMSALINDA)

N.Xanbabayev, L.İbrahimova, A.Əsədova, P.Babazadə, C.Osmanov, M.Məmmədova

Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

 

9:30 – 12:30

XƏZƏRDƏ ZƏLZƏLƏLƏRİN HAZIRLANMASININ SON MƏRHƏLƏSİNDƏ “ZAMAN İNTERVALI” MEYARI İNFORMATİVLİYİNİN EHTİMALİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

R.Êəramova, ş. quliyeva

Azərbaycan, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

 

 

 

KONFRANS 2017.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

1-3 noyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi - Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyəti (AMGK-SEG) və Neft  Mühəndisləri Cəmiyyəti (SPE) birgə beynəlxalq konfrans keçirməyi planlaşdırırlar. X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı “Cənubi Xəzər və oxşar çökəkliklərin karbohidrogen potensialının geofiziki tədqiqatlarla qiymətləndirilməsi” mövzusunda keçiriləcəkdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana səhifə    |    Tədbirlər    |    Büro üzvləri    |    AMGK üzvləri    |    Bizimlə əlaqə

© 2009 Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi. All rights reserved. Design by Akhmedzadeh E.M.