Stend sessiyası materialları

1. CƏNUBİ XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN QƏRB SAHİLBOYU “QURU-DƏNİZ” KEÇİD HİSSƏSİNDƏ NEFTQAZLILIĞIN TEKTONİK KRİTERİLƏRİ

 

2. HÖVZƏ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ TEXNOLOGİYASI ƏSASINDA AŞAĞI KÜR ÇÖKƏKLİYİNİN QARABAĞLI, KÜRSƏNGƏ, BƏNDOVAN, PİRSAAT PROFİLİ ÜZRƏ KARBOHİDROGEN POTENSİALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 

3. ÖZBƏKİSTANIN FƏRQANƏ VADİSİNDƏ NEFT-QAZ YATAQLARININ KOMPLEKS GEOFİZİKİ ÜSULLARLA BİRBAŞA AXTARIŞ İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİ BARƏDƏ

 

4. SÜXUR MASSİVİNDƏ ANOMAL YÜKSƏK LAY TƏZYİQİNİN DƏYİŞMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (AŞAĞI KÜR ÇÖKƏKLİYİ TİMSALINDA)

 

5. YENİ QRAVİMETRİK MƏLUMATLARA ƏSASƏN XIDIRLI-BƏNDOVAN STRUKTURLARININ TEKTONİK VƏZİYYƏTİ VƏ NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYİ

 

6. YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNİN ŞİMAL-QƏRB HİSSƏSİNDƏ KOMPLEKS GEOFİZİKİ ÜSULLARLA MEZOZOY ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN

 

7. YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNİN ŞİMAL-QƏRB HİSSƏSİNDƏ KOMPLEKS GEOFİZİKİ ÜSULLARLA MEZOZOY ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN NEFTLİLİK -QAZLILIQ PERSPEKTİVLİYİ BARƏDƏ NEFTLİLİK-QAZLILIQ PERSPEKTİVLİYİ

 

8. ИЗУЧЕНИЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ КаС СВИТЫ ПО МЕСТОРОЖДЕНИЮ НЕФТ ДАШЛАРЫ

 

9. ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЗОКАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЮЖНО-КАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ