Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi
Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi (AMGK) 28 oktyabr 1993-cü ildə yaradılmışdır. AMGK-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq komitənin fəaliyyəti Yer qabığı və litosferdə gedən geodinamik proseslərin öyrənilməsini, yer təkində mineral-enerji resurslarının proqnozunu, faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının səmərəli metodikasının hazırlanmasını, Azərbaycan geofizikasının Beynəlxalq geofiziki cəmiyyətlərə inteqrasiyasını təmin etməyi, müxtəlif xarakterli tədqiqat işlərinin aparılmasını, beynəlxalq və respublika səviyyəli konfrans, simpozium və seminarların və s. təşkilini əhatə edir.

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri Azərbaycanın neft-qaz geologiyası və geofizikasının aktual problemlərinə aid müxtəlif təyinatlı tematik işlərin yerinə yetirilməsidir və bu işlər aşağıdakıları daxil edir: - Azərbaycanda Mezokaynozoy çöküntüləri üzrə petrofiziki tədqiqatlar Atlası; 24 000 suxur analizi əsasında düzəldilmiş bu atlasda 20-yə qədər petrofiziki parametr üzrə məlumat var.

Azərbaycan və Xəzər dənizi neftli-qazlı hövzəsi üzrə Mezokaynozoy çöküntülərinin elastiklik və sürət modelləri atlası. - Azərbaycanın neftli-qazlı depressiya zonalarının terrigen çöküntüləri üzrə termobarik parametrlər atlası. - Naxçıvan MR üzrə təbii sərvətlər və faydalı qazıntılar atlası. - Qaradəniz-Xəzər regional gömülmə zonasının dərinlik quruluşu xəritəsi. Azərbaycanın quru və dəniz əraziləri üzrə tektonik və neftqazrayonlaşdırma xəritələri. AMGK-nin fəaliyyəti çərçivəsində vacib istiqamətlərdən biri - artıq ənənə şəklini almış Azərbaycan Beynəlxalq geofizika konfranslarının keçirilməsidir. İki ildən bir keçirilən bu konfranslarda neft və qaz geologiyası və geofizikasının aktual problemləri, tematik və regional xarakterli məsələlər müzakirəyə qoyulur.

Amerikanın kəşfiyyatçı geofizikləri (SEG) cəmiyyətinin də qatıldığı bu silsilə konfranslardan birincisi 1996-cı ildə keçirilmişdir. Konfransların şifahi və stend sessiyalarından ibarət olan proqramları geofizika və geologiyanın müxtəlif bölmələrini əks edir, onlarla məruzələr dinlənilir. Yüksək səviyyədə keçirilən bu konfranslarda Azərbaycan geofiziklərinin nailiyyətləri ilə yanaşı dünyanın aparıcı neft ölkələri və şirkətlərinin də elmi və texnoloji nəticələri müzakirə edilir və geofiziki tədqiqatların beynəlxalq inteqrasiyası üçün real zəmin yaradılır.

AMGK tərəfindən həmçinin respublika əhəmiyyətli seminarlar təşkil olunmuşdur və bunlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar: Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması (noyabr, 1998); Azərbaycanın neft yataqlarının işlənməsinə geofiziki kontrol (1998); “Neft daşlarının açılmasının 50 illiyinə həsr olunmuş seminar” (noyabr, 1999); Fövqəladə geoloji hadisələr (iyun, 2000); ADNSU-nun tələbələri ilə seminar-görüş (noyabr 2016); Veteran geofizik və geoloqların seminarı (iyun 2016); “Azərbaycanda neft geofizikasının inkişaf perspektivləri” (oktyabr 2018) və s.

1996-cı ildən AMGK-nin fəaliyyəti çərçivəsində Respublikada ilk dəfə olaraq periodik “Azərbaycanda geofizika yenilikləri” jurnalı nəşr edilir. Jurnalın redaksiya heyəti dərc edilən məqalə və yazıların yüksək elmi-texniki və poliqrafik səviyyəsinin qorunması üçün böyük səy göstərir. Jurnalda dərc olunan məqalələrin və xülasələrin üç dildə çap olunması onun əhatə dairəsini və oxucu auditoriyasını genişləndirərək dünyanın neft hasil edən ölkələrdə tanınmasına imkan yaradır.

AMGK-nin fəaliyyəti həmçinin bir sıra elmi-tədqiqat, tədris və sorğu kitabı xarakterli işləmələr də əhatə etmişdir: “Cənubi Xəzər çökəkliyi çökmə qatının neftqazlılıq perspektivləri” (müəlliflər – K.M.Kərimov, R.R.Rəhmanov, M.B.Xeyirov); Azərbaycan geofizikasının inkişafında xidməti olan geofiziklər haqqında “Kim kimdir” toplusunun nəşri; İngiliscə-Rusca-Azərbaycanca geofiziki terminlər lüğəti – Tərtibçi müəllif –elmlər doktoru Yusif Qəmbərov. Azərbaycanın mürəkkəb geoloji quruluşlu regionlarında neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı, mədən geofiziki işləri, eləcə də mühəndisi geoloji işlər zamanı qaçılmaz texniki-texnoloji və geoloji mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınması üçün müvafiq təlimat və qaydalara dəqiqliklə riayət olunması tələb olunduğundan, son illər ərzində AMGK-nin xətti ilə çalışan mütəxəssislər tərəfindən bir sıra təlimatlar işlənib-hazırlanmışdır ki, bunlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar: - “Neft və qaz quyularında geofiziki tədqiqat və işlərin aparılması üzrə texniki təlimat” hazırlanmış və istehsalata tətbiq üçün təhvil verilmişdir; - “Seysmik kəşfiyyat üzrə təlimat”; - “Qəza-ləğvetmə prosesində geofiziki işlərin aparılma qaydaları”. Hal-hazırki dövrdə də, AMGK bu istiqamətdə öz fəaliyyətini davam etdirir.


XII Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı

“Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İctimai Birliyi ilə birgə Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş növbəti XII Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransının 2023-cü il aprel ayının 26-28-də Bakı şəhərində keçirilmişdir. Konfransın mövzusu: “Xəzər və oxşar geoloji əyalətlərdə karbohidrogen resurslarının mənimsənilməsində geofiziki tədqiqatların rolu”. Konfransın məqsədi geofiziki, geoloji, mühəndisi-geoloji, geodinamik və ekoloji tədqiqat məlumatlarının emalı, interpretasiyası və analizi sahəsindəki ən yeni nailiyyətlərin müzakirəsi və gələcək tədqiqat istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsidir.
Tədbirdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi nümayiş etdirilmişdir. Konfrans “Xəzər regionu və oxşar geoloji əyalətlərdə karbohidrogen resurslarının mənimsənilməsində geofiziki tədqiqatların rolu” mövzusunda keçirilmiş və ümumilikdə 47 şifahi, 37 stend məruzəsi təqdim edilmişdir. Konfransı giriş sözü ilə açan SOCAR-ın Geofizika və Geologiya İdarəsinin rəisi Elçin Şirinov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin zəngin və mənalı həyat yolundan bəhs edib, Ulu Öndərin ölkəmizin neft sənayesinin inkişafı istiqamətindəki misilsiz xidmətləri barədə məlumat vermişdir. Sonra Ulu Öndərin müəllifi olduğu Azərbaycanın enerji strategiyasından bəhs edən videoçarx nümayiş edilmişdir. Konfransda çıxış edən SOCAR-ın baş geoloqu Arzu Cavadova Azərbaycanın kəşf olunmamış karbohidrogen ehtiyatlarının mövcudluğuna, mövcud yataqların hələ açılmamış məhsuldar qatlarının potensialının qiymətləndirilməsi imkanlarına toxunub. Konfransın açılış mərasimindən sonra texniki proqrama müvafiq olaraq məruzələr dinlənilmiş, konfransın ikinci günü Kəşfiyyat geofizikası, geoloji tədqiqatlar və Mədən geofizikası, geoloji tədqiqatlar başlıqlı sessiyalarda, həmçinin stend sessiyası çərçivəsində konfransın işi davam etmişdi. Konfransda Azərbaycandan olan mütəxəssislərlə yanaşı Niderland, Rusiya, Özbəkistan, Əlcəzairdən gələn mütəxəssislər iştirak etmiş və konfransın işini yüksək qiymətləndirmişdilər.
Konfransın Proqramı

AZƏRBAYCANDA ÇÖKMƏ QATIN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ REGİONAL TƏDQİQATLARIN ROLU


Bulla Dəniz” Sahəsində dəniz dibinə yaxın sularda karbohidrogenlərin yayılması xüsusiyyətləri


Assessment of hydrocarbon potential based on generalized analysis of geologial and geopyshical surveys in the ajinohur possible oil and gas region


Azerbaycanda qeyri-enenivi vulkanotektonik tələlərin varlığı haqqında.


Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyyat və resurlarinin geoloji-geofiziki məlumatlar əsasinda qiymətləndiriləsi.


Cənubi xəzər çökəkliyində karbohidrogen sistemlərinin formalaşmasının əsas xüsusiyyərləri


Challenges of statics computation in Algerian Seismic data.


Digital Modeling of gradients for solving structural problems and direct hydrocarbons search.


Empowering exploration studies with seismic data analysis tools.


Evolution of the south caspian basin evidence from offshore sismic and onshore active tectonics


Forecasting of petrophysical properties of reservoir rocks and deposits of the south caspian basın


İntegration of rock physics and deep machine learning for reservoir


KARBOHİDROGEN YATAQLARININ LİTOLOJİ-FASİAL VƏ SƏMƏRƏLİ İŞLƏNMƏ MODELLƏRİ.


MODERN SEISMIC PREDICTION WORKFLOWS AND ITS AUTOMATIZATION TOOLS.


MÜASİR QRAVİ-MAQNİTOMETRİK CİHAZLARIN TƏTBİQİ İLƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ TƏDQİQATLAR VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA.


NEW SEISMIC ACQUISITION TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES OPPORTUNITIES AND CHALLENGES.


Noise Attenuation in seismic reflection (Huge science & Big challenge) Case Study.


PERFORMACE CAPABILITY OF ADVANCED COMPLEX LWD DATA INTERPRETATION IN HORIZONTAL WELLS FOR RESERVIOR ESTIMATION AND RIG COST OPTIMIZATION.


PREDICTING FLUVIAL RESERVOIR FACIES DISTRIBUTION BY APPLYING ADVANCED SEISMIC RESERVOIR CHARACTERIZATION TOOLS TO UZBEKNEFTEGAZ ASSETS.


SEISMIC DIRECT HYDROCARBON INDICATORS IN OIL AND GAS EXPLORATION


SEYSMİK KƏŞFİYYATLA NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ BİRBAŞA


SEYSMİK VƏ QUYU MƏLUMATLARI ƏSASINDA BULLA-DƏNİZ YATAĞININ QIRMƏKİALTI LAY DƏSTƏSİNƏ GÖRƏ GEOLOJİ QURULUŞUNUN DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ, AXTARIŞ-KƏŞFİYYAT İŞLƏRİNİN İSTİQAMƏTLƏRİ


STUDY OF RADON GAS DISTRIBUTION IN OIL AND GAS PRODUCING AREAS OF ABSHERON PENINSULAİ


The potential of a counseled multi-dimensional data regularization (5D) in Common Offset Volumes seismic processing (case study)


TVALUE OF SEISMIC INFORMATION IN HYDROCARBON EXPLORATION


YENİ NÖV QUYU CİHAZLARI İLƏ APARILAN TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİ


YENİ QUYU-GEOFİZİKİ TƏDQİQAT ÜSULLARININ TƏTBİQ NƏTİCƏLƏRİ


YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİ ZONASINDA MAYKOP ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN TOPLANMA ŞƏRAİTİ, LİTOFASİYASI VƏ MİNERALOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ


АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС УНИКАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В РАМКАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДСЧЁТА ЗАПАСОВ.


АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ HI-TECH МЕТОДОВ ГИС ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПУТЁМ СОВОКУПНОГО АНАЛИЗА СКВАЖИННЫХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ.


ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТОСФЕРЫ ЮЖНЕЕ СКИФСКО-ТУРАНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА ОТ СКБ К ЮКБ).


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ СКВАЖИНЫ И ПЛАСТА.


КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯТОРА ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.


НОВЫЕ ПОДХОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕКУЩЕЙ НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ И ОЦЕНКИ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ГОРНЫХ ПОРОД.


О ВЛИЯНИИ СЕЙСМИЧНОСТИ НА ДИНАМИКУ ПРОДУКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН.


Применение высокоразрешающей полно-азимутальной технологии обработки сейсмических данных ES360-VA для детализации терригенных и карбонатных коллекторов, залегающих в сложных геологических условиях.


РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ И СКВАЖИННЫХ ДАННЫХ НА ПЛОЩАДИ ГЮРГАН-ДЕНИЗ.


СОЗДАНИЕ ЛИТО-ФАЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КАНАЛОВ И РУСЕЛ НА ОСНОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ГИС, КЕРНА И СЕЙСМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНО-ТОРГАЙСКОГО БАССЕЙНА.


УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ ГАЗА ПУТЕМ УСИЛЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ.


УВЕЛИЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ В НЕФТЕНАСЫЩЕННЫХ.


ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ГИС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОЛОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ.


ЯДЕРНО-МАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ МНОГОМЕРНЫХ ЗАМЕРОВ КАК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ КОЛЛЕКТОРОВ И ОЦЕНКЕ ИХ НАСЫЩЕНИЯ.

3D SEISMIC INTERPRETATION OF MARS FIELD OFFSHORE DAHOMEY BASIN NIGERIA


3D SEYSMIK MƏLUMATLARININ ATRIBUT ANALIZI İLƏ QAZANBULAQ SAHƏSİNDƏ II QAZANBULAQ HORİZONTU ÜZRƏ KOLLEKTORLARIN YAYILMA AREALININ PROQNOZLAŞDIRILMASI


ABŞERON YARIMADASININ GEOTERMAL ENERJİ RESURSLARI


BŞERONUN CƏNUB-QƏRBİNDƏ OLİQOSEN-MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNDƏ KARBOHİDROGENLƏRİN GENERASİYA MƏRKƏZLƏRİ VƏ TOPLANMA ŞƏRAİTLƏRİ


ACINOHUR RAYONUNUN QRAVİTASİYA SAHƏSİNİN RƏQƏMSAL TƏHLİLİ VƏ DƏRİNLİK QURULUŞU


AACINOHUR ÖN ÇÖKƏKLİYİNİDƏ QRAVİMETRİK MƏLUMATLARIN TƏHLİLİ VƏ GƏLƏCƏK AXTARIŞ-KƏŞFİYYAT İŞLƏRİNİN İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİ


ANOMAL YÜKSƏK LAY TƏZYİQİNİN DƏYİŞMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN GEOFİZİKİ ÜSULLARLA TƏDQİQİ (Aşağı Kür çökəkliyi timsalında)


ANOMAL YÜKSƏK MƏSAMƏ TƏZYİQLİ SAHƏLƏRDƏ GİLLİ KOLLEKTORLARIN DİAQNOSTİKASI


BAKI ARXİPELAQI ƏRAZİSİNDƏKİ PALÇIQ VULKANLARININ GEOLOJİ-GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARININ ANALİZİ


BİNƏQƏDİ YATAĞININ MƏHSULDAR LAYLARININ PETROFİZİKİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ


DAŞKƏSƏN DƏMİR FİLİZ TULLANTILARININ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİİ


DDEEP TECTONIC STRUCTURE AND OIL-GAS PROPERTIES OF THE LOWER KURA DEPRESSION


GEOFİZİKİ VƏ GEOLOJİ MƏLUMATLAR ƏSASINDA HÖVSAN YATAĞININ ŞƏRQ HİSSƏSİNİN RƏQƏMSAL 3D-GEOLOJİ MODELİNİN QURULMASI


GƏNCƏ NQR-NİN NAFTALAN-ŞİMALİ NAFTALAN SAHƏSİNDƏ APARILMIŞ ÜÇÖLÇÜLÜ SEYSMİK KƏŞFİYYAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏSİNDƏ SAHƏNİN STRATİQRAFİYA VƏ LİTOLOGİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ


İÇİK MÜQAVİMƏTLİ KOLLEKTORLARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN NEFTQAZDOYUMLULUĞUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ


KÜR VƏ QABIRRI ÇAYLARARASI NQR-NİN ŞİMAL-QƏRB ZONASINDA ÜST TƏBAŞİR VƏ PALEOGEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN LİTOFASİYAL XÜSUSUİYYƏTLƏRİ VƏ QALINLIQLARININ TƏHLİLİ


MƏDƏN GEOFİZKİ MƏLUMATLARININ MÜASİR PROQRAM TƏMINATI İLƏ İNTERPRETASİYASI NƏTİCƏLƏRİNİN TƏHLİLİ


EAR-SURFACE GEOTHERMAL SYSTEMS AND THEIR USAGE PROSPECTS


QEYRİ-BİRCİNS NEFTLİ LAYLARIN İŞLƏNMƏSİNİN EFFEKTİVLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI


QGT MƏLUMATLARINA GÖRƏ ÇÖKÜNTÜTOPLANMA ŞƏRAİTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ


QURU-DƏNİZ KEÇİD ZONALARDA SEYSMİK KƏŞFİYYAT İŞLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ


TƏRSDƏLLƏR SAHƏSİNİN MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN


YANAR ŞİST YATAQLARININ GEOFİZİKİ ÜSULLARLA AXTARIŞININ PERSPEKTİVLİ İSTİQAMƏTLƏRİ


RESPUBLİKAMIZDA DƏRİN QATLARIN KARBOHİDROGEN POTENSİALININ ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ KOMPLEKS GEOFİZİKİ KƏŞFİYYATIN ROLU.


ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ И СОСТАВА НЕФТЕЙ.


ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ НЕФТЕНАСЫЩЕННОЙ ТОЛЩИНЫ В ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ МАГНИТНОЙ ИНТРОСКОПИИ ПРИ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ТВЕРДЫХ ВЫБРОСОВ ГРЯЗЕВОГО ВУЛКАНА ДАШГИЛ ПО ДАННЫМ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННОГО И ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ.


ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КОЛЛЕКТОРОВ.


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ БОЛЬШИХ ГЛУБИН ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БАКИНСКОГО АРХИПЕЛАГА).


ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОЧАГОВЫХ ЗОН ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ.

“Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” jurnalı

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi tərəfindən təsis olunan “Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” elmi-texniki və informasiya jurnalı 1997-ci ildən nəşr olunur. Bu illər ərzində jurnalda Respublikamızın və xarici ölkə alim və mütəxəssislərinin geofiziki və geoloji tədqiqatlarının nəticələrinə həsr olunmuş onlarla məqalə və yazı dərc edilmiş, jurnal beynəlxalq nüfuz qazanmışdır. Redaksiya heyətinin yüksək peşəkarlığı, tələbkarlığı, gərgin əməyi və səyi nəticəsində neft geofizikası sahəsində maraqlı bir jurnal ərsəyə gəlmişdir. Mündəricatdan sonra oxuculara jurnalda dərc olunan məqalələrin qısa xülasəsi təqdim olunur. Jurnalda dərc olunan məqalələrin və xülasələrin üç dildə - Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində çap olunması onun əhatə dairəsini və oxucu auditoriyasını genişləndirərək dünyanın neft hasil edən ölkələrində tanınmasına imkan yaradır. Jurnalda həmçinin neft sənayesində baş verən maraqlı hadisələr, informasiya xarakterli yazılar, geofizikanın tarixinə aid, məşhur geofizik və geoloqların həyatına həsr olunmuş məqalələr və yubiley təbrikləri də dərc edilir.

Müəlliflərin nəzərinə!

“Azərbaycanda geofizika yenilikləri” jurnalında geofizika, geologiya, mühəndisi geologiya və s. sahələr üzrə başqa nəşrlərdə çap olunmayan nəzəri və eksperimental işlərin nəticələri, xülasələr, informasiya və diskussiya xarakterli məqalələr dərc olunur. Məqalələr müəlliflər tərəfindən imzalanmalıdır. Məqaləyə baş redaktorun adına məktub, ekspertiza aktı, müəlliflərin soyadı, adı, atasının adı, iş yeri, ünvanı, telefonu və e-maili əlavə olunmalıdır. Məqalələri elektron poçtla üç dildə (azərbaycan, ingilis və rus dillərində) təqdim etmək olar. Məqalənin mətni MS Word mətn redaktorunda Times New Roman 12 şrifti ilə, 1,5 intervalla, kənarları (soldan – 2,5, yuxarıdan, aşağıdan, sağdan – 2 sm) olmaqla yığılır. Məqalənin optimal həcmi A4 formatında 10-12 çap səhifəsindən (mətn, açar sözlər, cədvəllər, qrafiklər, şəkillər, şəkilaltı yazılar, həmçinin azərbaycan, ingilis və rus dilində xülasələr də daxil olmaqla) artıq olmamalıdır. Şəkillər və cədvəllər ayrıca fayl şəklində .TİF və ya.JPEG formatında (çap olunmuş nüsxəsi əlavə edilməklə) keyfiyyəti 300 dpi-dən az olmamaqla qəbul olunur. PDF formatında təqdim olunan materiallar (mətn, cədvəl və qrafiklər) qəbul olunmur. Şəkillərin maksimal ölçüləri – A4, sayı isə 7-dən artıq olmamalıdır. Rastr tipli şəkillərdə bütün kontur və qrafiklər, həmçinin rəqəm və yazılar aydın yazılmalıdır. Riyazi tənliklər aydın və dəqiq şriftlə verilməlidir. Mətndə bütün ədəbiyyata kvadrat mötərizədə (məs., [3]) sıra ardıcıllığı ilə istinad edilir. Ədəbiyyatda müəlliflərin soyadı, inisialları, kitabın və ya məqalənin adı, topludan olduğu halda - toplunun adı, nəşriyyatı, nəşr ili, kitab olduğu halda – səhifələrin sayı, jurnal məqaləsidirsə - jurnalın adı, məqalənin başlangıc və sonuncu səhifələri göstərilir (məsələn, S. 6-12). Məqaləyə, hər biri 1 səhifədən artıq olmamaq şərtilə azərbaycan, ingilis və rus dillərində xülasə əlavə edilir. Əvvəllər nəşr olunmuş məqalələrin eynilə nəşr olunmasına və dərc olunmayan materiallara istinad etməyə icazə verilmir. Göstərilən tələblərə uyğun gəlməyən məqalələr qəbul edilmir. Bütün məqalələr resenziyaya göndərilir.

Xəbərlər


Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyatçı geofiziklər cəmiyyətinin (SEG) nümayəndəsi M.A.Kapello tərəfindən məruzə

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyəti (SEG) tərəfindən 2018-ci il üçün ən yaxşı məruzəçi seçilmiş, SEG Qadınlar Cəmiyyətinin sədri, ABŞ-nın SPE Cəmiyyətinin Qadınlar Komitəsinin Məsləhətçisi xanım Maria Angela Kapello 2019-cu il noyabrın 2-də Azərbaycanda neft sənayesində fəaliyyət göstərən mütəxəssis-qadınlarla görüş keçirmişdir. Görüş BP Xəzər Mərkəzində keçirilmişdir.Gənc Geofizik və geoloqlarla Seminar-Görüş

22 may 2019-cu il tarixində SOCAR-ın Geofizika və Geologiya İdarəsi və Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB-nin təşkilatçılığı ilə gənc geofizik-geoloq mütəxəssis və tələbələrlə seminar-görüş keçirilmişdir. Artıq bir ənənə halını almış bu seminar GGİ-nin akt zalında bu sahənin aparıcı müəllim və mütəxəssislərinin, həmçinin BDU və ADNSU tələbələrinin iştirakı ilə baş tutmuşdur. Seminarın əsas məqsədi geoloq və geofizik ixtisaslarına yiyələnmək istəyən tələbələrdə təhsilə olan marağı artırmaq, gənc mütəxəssisləri elmi-texniki araşdırmalara, öz peşəkarlıqlarını artırmağa sövq etmək idi.Neft geofizikasının gələcəyinə həsr olunmuş seminar

Geofizika və Geologiya İdarəsi (GGİ), Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB (AMGK İB) və “Azərbaycanda geofizika yenilikləri” jurnalının redaksiya heyəti 23 oktyabr 2018-ci ildə “Azərbaycanda neft geofizikasının inkişaf perspektivləri” mövzusunda seminar keçirmişlər. Seminarın işində Respublikanın 50-dən çox aparıcı geofizik və geoloq, alim və mütəxəssisləri, bir sıra xarici şirkət nümayəndələri iştirak etmişlər.X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika konfransı

1-3 noyabr 2017-ci il tarixində Bakıda gözəl bir məkanda X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika konfransı keçirilmişdir. Artıq ənənə şəklini almış bu tədbirin keçirilməsində Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB, SOCAR-ın Geofizika və Geologiya İdarəsi, ABŞ-ın Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyəti (SEG), ABŞ-ın Neft Mühəndisləri cəmiyyəti (SPE), Respublikanın müvafiq geofiziki və geoloji qurumları, nüfuzlu beynəlxalq neft və geofiziki təşkilatları aktiv iştirak etmişdir.IX Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı

4-6 noyabr 2015-ci il tarixində Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin təşkilatçılığı ilə ənənəvi IX Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı keçirilmişdir. Konfrans Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti (SPE) ilə birlikdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyətinin (SEG) dəstəyi ilə Bakının gözəl məkanlarından biri olan “Fairmont” otelində keçirilmişdir.


AD
Vəzifə

Şahvələd Süleyman oğlu Köçərli
Sədr Prezident təqaüdçüsü, geologiya-mineralogiya elmləri namizədi

Namaz Puti oğlu Yusubov
Sədr müavini AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu, g.-m. e. doktoru

Pərviz Ziya oğlu Məmmədov
ADNSU, akademik

Tofiq Rəşid oğlu Əhmədov
ADNSU, professor

Elçin İnqilab oğlu Şirinov
SOCAR, Geofizika və geologiya İdarəsinin rəisi, g.-m. e. namizədi

Greg Rayli
BP, Regional Menecer

Fərhad İbad oğlu İbadov
SOCAR, Geologiya və geofizika şöbəsinin rəisi

Nazim Rəsmi oğlu Abdullayev
BP, g.-m.-.e. namizədi

Heyran Rəsul qızı Muradova
İcraçı katib SOCAR,Geofizika və geologiya İdarəsi, mühəndis

Hafiz İsmayıl oğlu Şəkərov
SOCAR, ”Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, Geofizika Departmanentinin rəisi, g.-m.-.e. namizədi

Əli Qulu oğlu Novruzov
SOCAR, g.-m.-e. namizədi

Qurban Cəlal oğlu Yetirmişli
AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Novruz Əkbər oğlu Əhmədov
Equinor

Fəxrəddin Əbülfət oğlu Qədirov
AMEA, Neft və qaz institutu, akademik

Vaqif Mirhəmzə oğlu Seyidov
ADNSU, professor

Vaqif Qədir oğlu Qədirov
BDU, g.-m. e. doktoru

S.Mansurov, SOCAR, GGİ, İdarə rəisinin birinci müavini

A.Əhmədov, SOCAR, GGİ, İdarə rəisinin geofizika və geologiya üzrə müavini

Z.Cəlilov, SOCAR, GGİ, İdarə rəisinin müavini

İ.Hüseynov, SOCAR, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

Z.Babayev, SOCAR, GGİ, İdarə rəisinin köməkçisi

S.Sadıxov, Baker Hughes, Geoelmlər üzrə Məsləhətçi

İ.Quliyev, AMEA, akademik

Ə.Feyzullayev, AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu, akademik

S.Mirizadə, AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

X.Ağayev, AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

E.Novruzov, təqaüdçü

N.Paşayev,ADNSU

H.Vəliyev, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

H.Vəliyev, AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

K.Həşimov, SOCAR GGİ, Mədəngeofizika işləri üzrə şöbə, rəis müavini

H.Əlizadə, SOCAR GGİ, Mədəngeofizika işləri üzrə şöbə, mühəndis

S.Quliyeva, SOCAR GGİ, Mədəngeofizika işləri üzrə şöbə, mühəndis

Q.Mansurov,SOCAR GGİ, Kompleks kəşfiyyat geofizikası şöbəsinin rəisi

V.Hüseynov, SOCAR GGİ, Mühəndisi geologiya və geodeziya şöbəsinin rəisi

R.Abbasov, SOCAR GGİ, Mühəndisi geologiya və geodeziya şöbəsi

F.Baxşiyev, SOCAR GGİ, geoloji şöbənin rəisi

R.Şərifov, SOCAR, GGİ, Geoloji şöbə, geoloq

V.Həsənov,SOCAR, GGİ

R.Səlimov, SOCAR GGİ, İKTT şöbəsinin rəisi

E.Əhmədzadə, SOCAR GGİ, İKTT şöbəsi, rəis müavini

Y.Ağaquliyeva, SOCAR GGİ, İKTT şöbəsi, mühəndis

M.Əliyev, SOCAR GGİ, İKTT şöbəsi, mühəndis

Ə.Mahmudov,SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, rəis

Z.Axundov, SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, istehsalat üzrə rəis müavini

Z.Umarov, SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, geologiya üzrə rəis müavini

C.Qocamanov, SOCAR GGİ, TİŞ-nin rəisi

G.Həmidova, SOCAR GGİ, Texniki-istehsalat şöbəsi, böyük mühəndis

S.Səfərova, SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, Geoloji fondun rəisi

Z.Zeynalov, təqaüdçü

E.İsmayılov, SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, MGİE, rəis

K.İbadov, SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, MGİE, Geologiya üzrə rəis müavini

B.Əliyeva, SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, MGİE, Geofizika üzrə rəis müavini

T.Rzayev, SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB

S.Allahverdiyeva, SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB

A.Məmmədova, SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB

Ə.Əhmədov, SOCAR GGİ, Quyu planının hazırlanması və hidravlikasının hesablanması qrupu

R.Məmmədov, təqaüdçü

D.Həsənov, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İstehsalat Bölümünün rəisi

L.Əbilhəsənova, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, geologiya üzrə rəis müavini

Ş.Yunusov, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE-nn rəisi

S.Məmmədova, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika, GMEİE, geofizika üzrə rəis müavini

İ.Məmmədov, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB

B.Qarayev, Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

R.Rəhmanov, Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

C.Qasımov, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB

E.Allahverdiyev, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE-nin Geofiziki və geoloji materialların ümumiləşdirilməsi partiyasının rəisi

T.Şıxməmmədova, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, YTTPT partiyasının rəisi

V.Vəliyev,SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE, İnterpretasiya partiyası

P.Abasova, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE, YTTPT partiyası

A.Borovikova,SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE, Yeni texnologiyaların tətbiqi və petrofiziki tədqiqatlar partiyası

X.Heydərova, Təqaüdçü

S.Talıbova, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB

S.Yunusova, SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB

C.Quliyev, SOCAR GGİ, KMAİB

H.Şıxlinskaya, SOCAR GGİ, KMAİB

H.Rzayeva, SOCAR GGİ, KMAİB

T.Əliyeva, SOCAR GGİ, KMAİB, YMYİQ partiyasının rəis müavini

M.Məmmədova, SOCAR GGİ, KMAİB, YMYİQ partiyası

R.Nadirəliyeva, SOCAR GGİ, KMAİB, YMYİQ partiyası

S.Şirinova, SOCAR GGİ, KMAİB, Operativ geoloji təhlil partiyasının rəisi

A.İmanova, SOCAR GGİ, KMAİB,Operativ geoloji təhlil partiyasının rəis müavini

Ş.Məmmədova, SOCAR GGİ, KMAİB,Operativ geoloji təhlil partiyası

Ü.Cəfərova, SOCAR GGİ, KMAİB,Operativ geoloji təhlil partiyası

N.Əsgərova,SOCAR GGİ, KMAİB,Kameral partiyanın rəisi

M.Rüstəmova, SOCAR GGİ, KMAİB,Kameral partiyanın rəis müavini

Z.Qasımova,SOCAR GGİ, KMAİB,Kameral partiya

G.Həsənova,SOCAR GGİ, KMAİB,Kameral partiya

H.Korogluyev SOCAR GGİ, KMAİB, MGGMMÜ partiyasının rəis müavini

S.Mövlayev -